ത്രിവേണി നോട്ട്ബുക്കുകൾ 2019 സ്‌ക്കൂൾ സീസൺ വിപണിയിലേക്ക്

Posted On:
Friday, 08th February 2019

Latest Tenders

Annual Maintenance contract of Dell & HP Servers

Ref No:
IT/AMC/SERVER/2019-2020 dated 29.01.2019
Date:
19th Feb 2019

Re Quotation of Rate Contract for Thermal Printers

Ref No:
CF /IT/TDP /2018-19 dtd 19. 12. 2018
Date:
29th Dec 2018

SUPPLY OF PACKING COVERS/CARRY BAGS

Ref No:
CFD/PS/PC/2018-19 Dated.22.11.2018
Date:
06th Dec 2018