നവീകരിച്ച ത്രിവേണി നോട്ട് ബുക്കുകൾ ഡിസംബർ ആദ്യം വിപണിയിൽ എത്തുന്നു. ....

Posted On:
Monday, 24th October 2016

Latest Tenders

QUOTATION FOR THE RATE CONTRACT OF LASERJET AND DOT MATRIX PRINTERS

Ref No:
IT/PNTR/2019-2020 dated 22-03-2019
Date:
02nd Apr 2019

RE-QUOTATION FOR THE RATE CONTRACT OF COMPUTER PERIPHERALS

Ref No:
IT/CPP/2019-2020 dated 19-03-2019
Date:
27th Mar 2019

Tender for Annual Maintenance Contract of Dell & HP Servers

Ref No:
Tender Document No: IT/AMC/SERVER/2019-2020 dated 15.03.2019
Date:
26th Mar 2019

TENDER FOR THE SUPPLY OF PAPER REEL

Ref No:
TENDER NO :CFED/NB/CS/T3/18-19 Dated: 28.02.2019
Date:
09th Mar 2019