നവീകരിച്ച ത്രിവേണി നോട്ട് ബുക്കുകൾ ഡിസംബർ ആദ്യം വിപണിയിൽ എത്തുന്നു. ....

Posted On:
Monday, 24th October 2016

Latest Tenders

SUPPLY OF PACKING COVERS/CARRY BAGS

Ref No:
CFD/PS/PC/2018-19 Dated.22.11.2018
Date:
06th Dec 2018

Purchase of Thermal Paper-Tender Form

Ref No:
CFED/NB/CS/T2/18-19 Dated: 24.11.2018
Date:
05th Dec 2018

QUOTATION FOR THE RATE CONTRACT OF NOTE COUNTING MACHINE WITH FAKE NOTE CURRENCY DETECTOR

Ref No:
CF/IT/CCM/2018-19 DATED 15-11-18
Date:
23rd Nov 2018

QUOTATION INVITED FOR REFILLING OF FIRE EXTINGUISHER

Ref No:
CF/AD1/2018-19 15.11.2018
Date:
20th Nov 2018